21 mai 2024

Istoric

                             

 

Nu sunt mulți aceia care știu de ce clădirii situate pe Bd. Bălcescu nr. 18 (fost I. C Brătianu) care, astăzi, adăpostește sediul Centrului Metropolitan de Educație si Cultură, i se spune „Dalles”. De aceea, considerăm ca este oportun să amintim următoarele:

Nu există prea multe documente referitoare la familia Dalles. Se știe cu certitudine că era o familie înstărită de români de origine greacă. Ioan I. Dalles, împreună cu soția lui Elena Dalles aveau nenumărate imobile situate în vadul comercial cel mai căutat de negustori al Bucureștiului (Lipscani, Gabroveni, Şelari etc.), imobile închiriate total sau parțial. Din nefericire, peste această fericită şi împlinită familie se abate ca un blestem aripa morţii. În 1873 moare primul copil al familiei Dalles, George, în vârstă de numai 2 ani. În anul 1886 moare Ioan G. Dalles – tatăl; în 1892 – moare fiica lor, Dora, în vârstă de numai 17 ani, iar în anul 1914 moare ultimul fiu al familiei, Ioan I. Dalles, în vârstă de 35 ani. Elena Dalles rămâne singură şi va continua actele de caritate şi filantropice.

La 16 mai 1918, cu puțin timp înainte de moarte, Elena Dalles lasă prin testament o parte din averea familiei Dalles Academiei Române, în vederea înființării unei fundații culturale care să poarte numele fiului ei, Ioan I. Dalles, întru amintirea lui.

Academia Română, în următorii 2 ani, după efectuarea exproprierilor şi dărâmarea construcţiilor ce au rămas după expropriere, respectă dorința testamentară a Elenei Dalles și construiește o clădire frumoasă, cu săli speciale pentru expoziții  de pictură, sculptură, arhitectură, ţesături şi cusături naţionale etc., pentru examene, audiții muzicale şi pentru cursurile Universității Populare din București.

Iată, în cele ce urmează, o parte din acest testament care reprezintă un mare act de cultură: „Las şi leg Academiei Române, casele cu tot locul lor, adică întreg imobilul din București, Str. I.C. Brătianu no.12, precum şi casele cu tot locul lor, adică întreg imobil din Bucureşti, Str. Eugen Stătescu (fostă Gloriei) no. 4 cu următoarea distinaţiune (…) după ce se vor dărâma şi toate construcţii ce ar mai ramâne după exproprieri se va construi, în mijlocul terenului rămas, o clădire frumoasă şi încăpătoare, după planul ce va hotărî Academia, însă aşa fel ca să poată avea sălile necesare pentru expoziţiuni artistice de tot felul: de pictură, de sculptură, de arhitectură, de ţesături şi cusături naționale etc.; apoi pentru examene şi audițiuni de muzică şi declamație; şi în fine pentru cursurile sau conferințele Asociaţiunii Universităţii Populare din Bucureşti, cum şi a altor instituţii ce s-ar înființa cu menirea de a forma caracterele cetăţenilor români prin cultivarea şi educarea lor sufletească.”

La 1 septembrie 1921 încetează din viață Elena Dalles și are loc deschiderea testamentului.

În perioada 1929-1932, Academia Română încasează prețul terenului expropriat şi execută dispozițiile testamentare. Arhitectul clădirii a fost numit Horia Teodoru, iar antrepriza este adjudecată Inginerului Emil Prager. Lucrările sunt executate sub supravegherea lui G. Balş, care face un raport amănunţit în sesiunea generală a Academiei Române din 15 mai 1932.

La data de 29 mai 1932 are loc deschiderea oficială a Fundaţiei „Ioan I. Dalles”. Inaugurarea Fundației „Ioan I. Dalles” s-a constituit într-un memorabil act de cultură la care au luat parte I.P.S.S Patriarhul României, dr. Miron Cristea, Primarul capitalei Dem Dobrescu, membrii Academiei Române cu familiile lor, reprezentanți ai guvernului și un numeros public invitat.

Iată câteva dintre personalităţile care au ţinut conferinţe în Sala Dalles în perioada 1932-1946: Nicolae Iorga, Octavian Goga, Ion Bianu, Gheorghe Ţiţeica, Gala Galaction, Ion Simionescu, Virgil Madgearu, Constantin Rădulescu – Motru, Tudor Arghezi, Gheorghe Petraşcu, George Oprescu, G. Călinescu, Dimitrie Gusti, I. Scriban, Alexandru Lepădatu, Andrei Popovici – Bâsnaşanu, Tudor Vianu, Remus Răduleţ, Petru Comarnescu, Ion Frunzeti, Radu Vulpe şi alţii.

Aici au oferit concerte mari muzicieni precum: George Enescu (26 concerte), Dinu Lipati, Constantin Silvestri, M. Jora,  Ionel Perlea, Ion Voicu, Petru Ştefănescu – Goangă, Ion Fotino, Evanţia Costinescu, Constantin Stănescu, Virginia Zeani şi alţii; au organizat expoziţii artiştii: Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Ion Andreescu, Iosif Iser, Cezar Verona, M. Eleutheriade etc.

După cel de al doilea război mondial, în anul 1948, imobilul și bunurile mobile ale Fundației „Ioan I. Dalles” au fost trecute în administrația și folosința Ministerului Artelor și Informațiilor prin decizia nr. 1486 din 8 noiembrie a Consiliului de Miniștri.

În anul 1962 ia ființă „Universitatea Populară a orașului București”, care, din punct de vedere financiar este susținută din Consiliul Local al Sindicatelor, iar din punct de vedere cultural, al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

Tot în anul 1962 Acad. Tudor Vianu este numit rector al Universității Populare București.

Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă va îndruma şi controla activitatea Universității Populare București prin Consiliul pentru Răspândirea Cunoștințelor Cultural-Științifice. Acesta va lua măsurile necesare pentru ca Universitatea Populară București să devină în scurt timp şi un centru de îndrumare metodologică al Universităților Populare din țară, iar prin Dispoziția nr. 780 din 24 septembrie 1963, Sala Dalles împreună cu anexele (cu excepția sălii de expoziție şi a subsolului, situate în București, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 18) se transmit din administrarea Muzeului de Artă al Republicii Populare în administrarea Lectoratului Central al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.

În cadrul Universităţii s-au ținut conferințe tematice cu: Remus Răduleţ, D.D Roşca, Mihai Ralea, Radu Tudoran, Liviu Ciulei, Tudor Bugnariu, Victor Eftimiu, Grigore Moisil, Alexandru Balaci, Petre Comarnescu, Ion Frunzetti, Edgar Papu, Ion Zamfirescu, Dumitru Almaş, Radu Vulpe, D.I. Suchianu, Barbu Brezeanu, Ion Bugnariu, Edmond Nicolau etc. Universitatea a funcționat ca formă de învăţământ popular având drept scop formarea unei conştiinţe culturale în care valorile şi mentalităţile să reflecte continuitatea spiritualităţii româneşti integrată în modelul european de civilizaţie.

În anul 1964, după moartea lui T. Vianu, a fost numit rector al Universității Populare București dl.  acad. Remus Răduleț, iar mai târziu regretatul acad. Radu Voinea.

Începând cu anul 1977, Universitatea Populară București a purtat numele de Universitatea Cultural-Științifică şi a fost cea mai importantă instituție de cultură și de educație a adulților din întreaga țară. 

După căderea regimului comunist, instituția a fost denumită inițial Universitatea Liberă București (1990-1991), ca apoi să revină la titulatura tradițională de Universitatea Populară București, subordonându-se Primăriei Municipiului București. Pentru a respecta dorința testamentară lăsată de doamna Elena Dalles,  începând cu anul 1995, prin Dispozitia Primarului General, Universitatea Populară București își va schimba titulatura in Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”.

În ședința Academiei Române din 30 iulie 2009, Prezidiul Academiei Române, la propunerea academicianului Radu P. Voinea, rector al Universității Populare „Ioan I. Dalles”, a aprobat în unanimitate acordarea egidei Academiei Române, Universității Populare „Ioan I. Dalles”, iar prin acest fapt dorim să subliniem faptul că instituția Dalles, Academia Română si Primăria Municipiului București au vegheat cu cinste la respectarea testamentului Elenei Dalles, oferind publicului bucureștean evenimente culturale de o înalta ținută culturală si educațională.

Prin Hotărârea nr. 551/24.10.2019 are loc reorganizarea Universității Populare „Ioan I. Dalles” ca instituție de interes local a Municipiului București, organism prestator de servicii publice cu modificarea denumirii în Centrul Metropolitan de Educație si Cultură „Ioan I. Dalles”, respectând în continuare dispozițiile testamentare ale Elenei Dalles și păstrând numele fiului ei, Ioan I. Dalles, ca un act de restituire morală și culturală.

Astăzi, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” este o instituție de excepție în peisajul cultural bucureştean şi are ca obiect de activitatate educaţia văzută sub diverse aspecte: de la organizarea de cursuri vocaționale sau profesionale şi limbi străine, la conferinţe de cultură generală. Situat în inima Bucureștiului, la kilometrul 0, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” oferă celor interesați o paletă bogată de activități culturale, artistice, educaționale etc., precum:

 • Organizarea și desfășurarea de cursuri de formare constând în: cursuri vocaționale (profesionale) și cursuri de limbi străine în vederea însușirii de cunoștințe, deprinderi şi abilități pentru formarea, perfecționarea și/sau reconversia profesională, în vederea integrării active pe piața muncii;
 • Organizarea de conferințe și cursuri de cultură generală;
 • Cursuri tematice/ cursuri de limbi străine/cursuri pentru copii
 • Organizarea de spectacole de teatru și concerte pentru adulți și copii, susținând promovarea sectorului independent dar și tinerele talente;
 • Organizarea, promovarea și desfășurarea de manifestări culturale precum: spectacole, concerte, conferințe publice, lansări de carte, dezbateri, festivaluri, târguri, seminarii, expoziții de artă temporare sau permanente, workshopuri, etc;
 • Funcționarea ca instituție gazdă de spectacole / concerte sau alte evenimente artistice/culturale/educaționale
 • Organizarea oricăror alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate.

Totodată, CMEC DALLES, fiind o instituție de  educație permanentă, are ca scop și:

 • Întărirea valorilor democratice şi a simțului comunității prin organizarea unor campanii de răspundere socială;
 • Sprijinirea dezvoltării personale de-a lungul întregii vieți (LIFE LONG LEARNING);
 • Prestarea de servicii cultural-educative;
 • Conceperea și derularea unor activități de loisir adresate atât generațiilor tinere, cât și seniorilor. 

Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” dispune de mai multe săli de cursuri, un foaier și două săli de spectacole, renovate și modernizate:

 1. Sala Dalles, are o capacitate de 344 locuri, situată în Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 18, sector 1, București;
 2. Sala I. C. Brătianu, cu o capacitate de aproximativ 180 de locuri, situată în str. Biserica Amzei nr. 5-7, sector 1, București.

 

Înscriere la cursuri